Schriftelijke vragen: Inzicht agrarische ondernemers

,

Schriftelijke vragen over inzicht agrarisch gebied

Op 10 juni 2022 presenteerde de Nationale Overheid het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Een mokerslag die vooral in de Provincie Utrecht hard aan kwam. Ook gemeente Wijk bij Duurstede wordt niet gespaard. Dat er iets aan de stikstofuitstoot gedaan moet worden staat buiten kijf. BurgerBelangen vraagt zich sterk af wat dat voor  onze gemeente betekent.  Wij vroegen ons af of de gemeente een goed overzicht heeft van de agrariërs in onze gemeente en welke duurzaamheidsmaatregelen al genomen zijn.  Het is voor onze partij belangrijk dat dit overzicht er is omdat het de basis is van de strategie die je als gemeente voert richting Provincie en Nationale overheid. Afgelopen week kregen wij antwoord op onze schriftelijke vragen. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat er binnen korte termijn duidelijk is hoeveel stikstof er in ons gebied al gereduceerd is sinds 2018, hoeveel boeren er zijn en waar de kansen liggen. Alleen dan kun je een goed beeld krijgen van waar we als gemeente staan. Wij zullen dan ook aandringen op verdere verduidelijking van dit beeld. 

Het befaamde stikstofkaartje dat maar niet van tafel wil en de natura2000 gebieden in ons gebied.  

BurgerBelangen houdt een dossier bij over alle ontwikkelingen binnen gemeente Wijk bij Duurstede op het gebied van de #stikstofcrisis en het Nationaal Programma Landelijke Aanpak.


Lees hier het hele stikstofdossier>>

 

Vraag 1: Hoeveel agrarische bedrijven zijn gevestigd in de gemeente Wijk bij Duurstede?
Antwoord: De gemeente heeft zelf geen overzicht in het aantal agrarische bedrijven omdat wij deze gegevens niet nodig hebben in de taken waar voor wij verantwoordelijk zijn. CBS heeft veel informatie over type bedrijven per gemeente inzichtelijk. Uit deze gegevens halen wij dat er in 2021 in de gemeente Wijk bij Duurstede aanwezig zijn:

– 9 bedrijven met hokdieren (bijv. varkens, kippen);
 – 62 bedrijven met graasdieren (bijv. rundvee, schapen).

Vraag 2: Hoeveel agrarische bedrijven zijn er gevestigd in de gemeente Wijk bij Duurstede met een natuurbeschermingswetvergunning?
Antwoord: is opgevraagd bij de provincie en wordt nagezonden.

Vraag 3: Heeft u een specificatie van het aantal bedrijven binnen de diverse agrarische sectoren?
Binnen de veeteelt hoeveel agrarische bedrijven er zijn per diersoort?

Antwoord: CBS heeft veel informatie over type bedrijven per gemeente inzichtelijk. De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) bezoekt bedrijven voor het milieutoezicht. Om deze taak goed uit te voeren wordt door de ODRU per bedrijf het aantal vergunde/gemelde dieren en stalsysteem geregistreerd. 

Vraag 4 en 5: Hoeveel van deze agrarische bedrijven kent binnen de komende 10 jaar een natuurlijk verloop? Is er een inzicht bij welke agrarische bedrijven we op basis van leeftijd bedrijfshoofd/opvolger een natuurlijk verloop te verwachten valt, zo ja wat zijn de aantallen?

Antwoord: De gemeente heeft geen inzicht hierin. Op de Landbouwviewer 2020 Geeft de provincie informatie over o.a. bedrijfstypering en leeftijd en opvolging. Ook heeft de provincie in 2017 een onderzoek laten uitvoeren naar vrijkomende bebouwing, zie Vrijkomende agrarische bebouwing: kansen en bedreigingen. 

Vraag 6: Heeft de gemeente een overzicht van de exacte dieraantallen binnen elk veeteeltbedrijf?

Antwoord: De gemeente voert zelf geen registratie van dieraantallen per bedrijf. De ODRU wel (zie antwoord onder 3). CBS heeft veel informatie over type bedrijven per gemeente inzichtelijk. 

Vraag 7: Heeft de gemeente overzicht welke agrarische bedrijven duurzaamheidsmaatregelen hebben genomen sinds 2018 en zo ja, welke dat zijn?

Antwoord: Wij hebben geen zicht op toepassing van duurzaamheidsmaatregelen, zoals management, voermaatregelen, toepassing duurzame energie e.v. In de registratie bij de ODRU is per bedrijf de vergunde/gemelde stalsystemen geregistreerd.

Vraag 8: Hoeveel boeren hebben een MDV stal en/of emissiearme stal?

2

Antwoord: Vanuit het Besluit Huisvestiging veehouderij geldt dat varkens en kippen worden gehouden in een emissiearme stal. Op basis van CBS gegevens geldt dit voor 9 bedrijven in onze gemeente. Deze verplichting geldt niet voor de rundveehouderijen. De bouw van een nieuwe stal voor graasdieren (grondgebonden bedrijven) wordt getoetst aan MDV bij bouwvlakken met een dergelijke aanduiding. Het aantal omgevingsvergunningen per jaar is beperkt, ingeschat zo’n 1 a 2 per jaar.

Vraag 9: Is er een overzichtskaart van alle agrarische bedrijven en hun sector, maatregelen en in Wijk bij Duurstede? Zo ja, mogen wij deze zien?

Antwoord: Dit overzicht is er deels. Wij hebben de plankaart van het bestemmingsplan buitengebied 2015 als bijlage bijgevoegd. Op deze kaart zijn alle agrarische bouwvlakken aangegeven. Dit zijn naast veehouderijen ook fruitteeltbedrijven. Veehouderijen kennen een functieaanduiding (zoals grondgebonden, mdv, niet grondgebonden, intensieve veehouderij, paardenhouderij). Deze aanduiding is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. (via plannen zoeken, adres, bestemmingsplan buitengebied 2015).

De provincie heeft een webkaart waar het agrarisch areaal, natuurgebieden en overig landgebruik is te raadplegen.

Tijdsbesteding: 7 uur