Wat vind Burgerbelangen

symbool van eenheid, teamwork en samenwerking - professionele mensen stockfoto's en -beelden

Samen voor elkaar

Lokale zorg

Door zorg lokaal aan te besteden creëer je niet alleen een goed netwerk, maar ook werkgelegenheid.

Sport als preventiemiddel

Sport is zo veel meer dan een leuke hobby. Het is een prachtig preventiemiddel en zo willen we het ook inzetten.

Extra zorg voorkomen

Er moet goed gekeken worden naar de maatregelen op het gebied van zorg. Welke zaken kunnen beter?

Lokale reïntegratie

Geen lange trajecten voor moeilijk plaatsbare werknemers, maar korte klappen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die verholpen kan worden. Lokaal, dichtbij.

Lekker wonen

Bouwen

Wij vinden het belangrijk dat mensen die hier wonen, opgroeien en willen blijven wonen ook een plek kunnen krijgen.

Goede straatverlichting

Wij vinden de veiligheid van inwoners belangrijk en vinden het dus van groot belang dat de straatverlichting deugt.

Behoud en beheer

Wij zijn als partij groot voorstander voor een zwembad in Wijk bij Duurstede!

Waterbeleid

Wij als partij investeren in manieren waarop het regenwater weg kan. Denk hierbij aan meer groen in wijken en een verbeterd riool.

Lokale economie

Koop lokaal

Wij willen de lokale economie stimuleren door lokaal kopen te promoten. Een actief programma dat onze ondernemers écht ondersteunt.

Minder regels

Minder regels, meer ruimte, meer werkgelegenheid. Als de overheid duidelijke kaders schept ontstaat er ruimte voor ondernemerschap en particuliere initiatieven. We willen de regels eenvoudig, makkelijk te begrijpen en uitvoerbaar maken.

Openingstijden

Als partij willen we de openingstijden voor winkels verruimen zodat winkeliers meer mogelijkheden hebben om inkomsten te genereren wanneer zij daar kansen voor zien.

Toerisme

Door het toerisme te stimuleren genereer je meer inkomsten voor de lokale economie en werkgelegenheid. Een prachtige kruisbestuiving!

Veilig zijn

Voorkom cybercrime

Steeds meer criminaliteit vindt plaats via internet. Om cybercrime te voorkomen is het weerbaar maken van onze inwoners van essentieel belang. Dit willen wij bewerkstelligen door onze inwoners proactief voor te lichten op het gebied van veilig internetgebruik.

Zorgfraude aanpakken bij de basis

Steeds vaker zijn er zogenoemde zorgcowboys actief. Bij de fraude gaat het landelijk gezien naar schatting om tussen de één en tien procent van het totale zorgbudget (ongeveer 100 miljard euro). Wij vinden dat er strenge controles moeten plaatsvinden voordat de gemeente een. contract met een zorgaanbieder afsluit. 

Jeugd criminaliteit

Wij willen jeugd helpen niet af te glijden richting de criminaliteit door goede voorlichting op scholen, een sterke samenwerkingsovereenkomst tussen politie, zorg en belangrijke partners.

Wijk gericht werken

Wijk bij Duurstede moet weer een gemeente worden die luistert naar haar inwoners en ruimte wil geven aan burgerinitiatief.  Met wijkgericht werken ondersteun je inwoners van een wijk financieel en met extra mankracht voor de initiatieven. 

Duurzaam leven

Zonne energie op daken

We moeten als gemeente verduurzamen. Dit houdt in dat we moeten kijken naar het opwekken van alternatieve stroom. Dit zijn de klimaatdoelstellingen die in Nederland en Europa aan de orde van de dag zijn. Toch worden alle individuele zonnepanelen niet meegeteld in het totaal. Als wij samen op onze daken de schouders zetten onder het opwekken van nieuwe vormen van energie, dan mag dat ook beloond worden. Wij leggen als partij de focus op zonne-energie op daken én dat te laten meetellen in de klimaatdoelstellingen.

Meedoen met klimaatdoelstellingen

Wij vinden het belangrijk dat er voor het behalen van de klimaatdoelstellingen eerst gekeken wordt naar alle andere oplossingen dan het opofferen van natuur. Laten we er met zijn allen zorg voor dragen dat ons prachtige landschap behouden blijft.

Nascheiden heeft de toekomst

De gemeente heeft ondanks het duidelijke signaal van inwoners van Wijk bij Duurstede Diftar ingevoerd. Een systeem dat de totale afvalberg niet verlicht én de kans op vervuiling van de afvalstromen vergroot. Wij geloven als partij in kijken naar de toekomst en willen inzetten op nascheiding en het verkleinen van de totale afvalberg door betere voorlichting van inwoners.

Kijken naar oplossingen

Wij geloven dat Nederland als land verantwoordelijk is voor de klimaatdoelstellingen en je als gemeente alleen een goede rol kan spelen als er ook geld beschikbaar is. Geen knaken? Dan ook geen taken!