Burgerbelangen stelt vragen over persbericht ‘1 kleine windmolen in Langbroekerweteringgebied’

,
kleine windmolens bij agrarisch bedrijf

Naar aanleiding van het persbericht van het college, over het toestaan van 26 kleine windmolens in het buitengebied, heeft Burgerbelangen het college verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

M.b.t. de procesgang:

 • Waren alle ingediende bezwaren/zienswijzen beantwoord, voordat dit persbericht werd
  uitgestuurd en zo nee, wat is de reden geweest om dat niet te doen?
 • Er zijn met de Gemeenteraad afspraken gemaakt dat er op het gebied van communicatie,
  met name op het dossier Duurzaamheid, altijd eerst overlegd zou worden. Het college heeft
  al meerdere malen laten zien dat zij zich hier niet aan wenst te houden. Wat is deze keer de
  reden geweest voor het College om zich niet aan deze dwingende wens van de Raad te
  houden?
 • Wat voor onafhankelijk onderzoek heeft er plaatsgevonden naar het plaatsen van deze
  molens en de impact die dit heeft op volksgezondheid, flora, fauna en cultuurhistorische
  waarde van het buitengebied.
 • Is het steunen van de intensieve veehouderij met dit soort initiatieven/subsidie niet geheel
  in tegenstelling tot het brede initiatief om te komen tot extensieve en circulaire veehouderij?

M.b.t. de toestemming voor het plaatsen van een of meerdere turbines in het buitengebied:

 • Hoe is de keuze tot stand gekomen om precies 4 ondernemers toe te staan meer dan 1
  windturbine te plaatsen?
 • Wat zijn de criteria en/of beoordelingsgronden waarop ondernemers worden beoordeeld
  of ze behoren tot deze bevoorrechte groep van 4 ondernemers?
 • Hoe juridisch houdbaar is het onderscheid dat er gemaakt wordt tussen de ene en de andere
  ondernemer, voor het plaatsen van 1 of meerdere windmolens?
  Kortom; wat zijn de beoordelingsgronden geweest en wanneer wordt er een eindconclusie
  getrokken m.b.t. deze proef in het overige buitengebied (naast het
  Langbroekerweteringgebied) en wie draait er op voor de verwijderingskosten (plus eventuele
  claims van ondernemers).

M.b.t. de proef in het Langbroekerweteringgebied:

 • Met welk doel wordt deze proef uitgevoerd? M.n. op langere termijn
 • Wat zijn de criteria/randvoorwaarden van de proef?
 • Wanneer wordt de proef als geslaagd beschouwd en wanneer niet? Binnen welke termijn
  wordt de molen verwijderd, indien de proef niet is geslaagd en wie draait er op voor de
  verwijderingskosten (plus eventuele claims van ondernemers)?
 • Op welke wijze beïnvloedt de uitkomst van deze proef beslissingen over eventuele
  aanvragen voor nog meer windturbines m.n. in het Langbroekerweteringgebied?
 • Hoe lang duurt de proef, alvorens er een eindconclusie is getrokken?
 • Hebben de uitkomsten van de proef ook invloed op beslissingen die genomen kunnen
  worden, m.b.t. windturbines, in andere delen van de gemeente, dan alleen het
  Langbroekerweteringgebied? En gelden die uitkomsten dan ook voor mogelijke windturbines
  langs het AR kanaal, die kunnen worden gekenschetst als megaturbines?

De toelichting op de vragen en de beantwoording, die op een later tijdstip plaatsvindt, zijn terug te vinden op de website van de gemeente.