Algemene Beschouwing Kadernota 2022-2025

, ,
kadernota

Een Kadernota, met een bijna structureel verlies van meer dan een half miljoen per jaar. Je
vraagt je af hoe het zover heeft kunnen komen en of dit nu een mooie erfenis is, van het college en de huidige coalitie. Daar doet de eenmalige tegemoetkoming van het Rijk volgend jaar van ruim één miljoen niets aan af. Ook de
belofte dat er daarna door het Rijk gekeken zal worden naar een meer structurelere verhoging van
de algemene uitkering wil Burgerbelangen afwachten alvorens daar al uitgaven voor te gaan plannen.


Maar, we stelden de vraag hoe het zover heeft kunnen komen. De ambities van dit college zijn door
de jaren groot geweest. De enorme investering in Duurzaamheid, waarbij je je mag afvragen wat het
rendement is op de gedane investering? Het enorme tekort op het sociaal domein, waar de inwoners
flink hebben in moeten leveren op WMO, en waarin de opgebouwde miljoenenreserves WMO zijn
opgegaan en nog meer. Had niet meer de tering naar de nering gezet kunnen worden, in plaats van zo
ambitieus te zijn op taken die wij van het Rijk hebben gekregen, zonder de financiële middelen?
Kortom, is er wel verstandig omgegaan met het geld van de inwoners? Kunnen we spreken van
effectief bestuur bij de investeringen in de ambitieuze plannen van het college?


Ondanks dat de Raad, door de jaren heen, vele suggesties heeft gedaan om voorzichtiger om te gaan
met de grote ambities, leek er geen rem te staan op de ambitieuze plannen. Ook tijdens de
sessies om te komen tot een Wij-lijn, in plaats van een Raad aan de zij-lijn, zijn er opnieuw suggesties
en adviezen gegeven om te komen tot een verantwoorde en sluitende meerjarenbegroting. Groot
was dan ook de teleurstelling dat er ook in dit laatste halfjaar van deze raadsperiode niets is
veranderd en dat er niets wordt afgedaan van het collegebeleid van de afgelopen jaren. Met als
resultaat een flink jaarlijks tekort op de meerjarenbegroting. Het excuus van het college daarbij is dat
de Raad wijzigingen kan voorstellen in deze vergadering, maar wie voelt zich daar nog toe geroepen
nadat zoveel goede suggesties vanuit de Raad de afgelopen jaren met een stemverhouding 9 tegen
10 zijn afgestemd. De moed zakt je bij voorbaat al in de schoenen.


Het financiële tekort is echter niet hetgeen BurgerBelangen het meest dwarszit, erger is de tweespalt
die in onze lokale samenleving is ontstaan door de duurzaamheidsmaatregelen die door zijn gedrukt
ondanks grote weerstand van vele inwoners. We noemen Diftar, de samenwerking met WoonPas,
de windmolen-plannen. Een weerstand en tweespalt die nog vergroot wordt door ‘evaluatie’ of promotie
filmpjes van het college die een niet-realistisch beeld schetsen. Wanneer je wilt kijken naar
effectiviteit van bestuur, dan is de investering in dergelijke filmpjes een voorbeeld van hoe het niet
moet. Dan resteren nog de dossiers Bosscherwaarden en mestvergister, die een enorme tweespalt
veroorzaken. Zal de erfenis van dit college zijn dat Wijk bij Duurstede de grootste mestverwerker van
Midden-Nederland zal worden, alsmede de grootste slibstort plaats? Dit kan toch niet de ambitie van
het college zijn? Burgerbelangen kan u verzekeren dat de weerstand vanuit de inwoners dan nog grotere omvang
aan zal nemen.


Om aan de financiële onzekerheid de komende jaren een eind te maken en ook aan de tweespalt die
is ontstaan in onze samenleving, wil Burgerbelangen het college oproepen te stoppen met verdere controversiële
plannen en te gaan luisteren naar de tegengeluiden van inwoners en de Raad, voor het te laat is voor
de zelfstandigheid van onze Gemeente.

BurgerBelangen zal zich deze resterende Raadsperiode blijvend kritisch, maar ook coöperatief,
opstellen om in goede samenwerking met iedere betrokken partij, van Wijk bij Duurstede weer een
plezierige Gemeente te maken met wederzijds begrip, woongelegenheid en werkgelegenheid, en
voldoende faciliteiten voor vrije tijd en onderwijs.