Negatieve gevolgen in uitkeringen en zorg
De transitie van overheidstaken op Zorg en Inkomen naar Gemeenten heeft bij onze Gemeente grote
tekorten opgeleverd en geleid tot keuzes waar de zwakkere en oudere inwoners de dupe van zijn
geworden. Steeds meer beknibbelen op huishoudelijke hulp, thuiszorg, woningaanpassingen en
hulpmiddelen voor de eigen inwoners om enorme bedragen te kunnen uitkeren aan instellingen
waar vaak geen plaats is voor de inwoners van onze kernen. Een majeur probleem is de vergrijzing
die in onze Gemeente extra snel verloopt. BurgerBelangen is hier meer dan tien jaar geleden over
begonnen als de driedubbele vergrijzing, na lacherige reacties wijzen de feiten uit dat de gemiddelde
leeftijd van onze inwoners inderdaad sneller is gestegen dan landelijk. Dit heeft nu al gevolgen voor
de vraag naar Zorg en ook inkomensuitkeringen komen onder druk te staan. Wanneer de vergrijzing
niet grondig aangepakt gaat worden zullen de tekorten in het Sociaal Domein helemaal niet meer te
dichten zijn.